O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w okresie 02.12.2020 do 30.11.2022 r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczące się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Zapraszamy!

 Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Żłobek bystrzaki”. RPKP 08.04.02-04-0002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 48  rodziców/opiekunów z terenu miasta Torunia, poprzez utworzenie i utrzymanie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.

Projekt jest realizowany w okresie 02.12.2020 do 30.11.2022 r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczące się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Żłobek i biuro projektu mieścić się będzie w Toruniu przy ul. Jodłowej 13

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 01.09.2021 r. i trwać będzie do 31.10.2021 r. następnie będzie prowadzona rekrutacja ciagła
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od listopada 2021 r.- uczestnicy projektu zostaną poinformowani o dokładnej dacie otwarcia żłobka
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
  • zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Toruń;
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/ niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na
   konieczność opieki nad dzieckiem.